Τα πάντα για νοσηλεία κατ' οίκον

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/24. 11. 83. τ. Α')

2. Την από 8/2.9.87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

3. Τη αρ. 674/1988 και 61/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ''Νοσηλευτής-Νοσηλεύτρια'' (παρ.2, άρθρο 5 του Ν.1579 του 85) ασκούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων.

2. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

2.1..Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχoκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ιδίου και του περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγιών του.

2.1.1. Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα

2.1.2. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου

2.1.3. Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση

2.1.4. Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας

2.1.5. Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης

2.1.6. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για προαγωγή της αναπνευστικής λειτουργίας

2.1.7. Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα

2.1.8. Λήψη μέτρων για πρόβλεψη ατυχημάτων στο χώρο της παροχής νοσηλευτικής φροντίδας

2.1.9. Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα

2.1.10. Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του σώματος του αρρώστου στο θάλαμο και φροντίδα της οικογένειας

2.1.11. Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους

2.1.12. Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών

2.1.13. Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων σε θέματα που αφορούν

– Τη λειτουργία του νοσοκομείου

– Τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας

– Την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή

– Την κάλυψη προϊόντων κι υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

2.1.14. Εκπαίδευση και παροχή βοηθείας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα

2.1.15. Εκπαίδευση και παροχή βοηθείας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι

2.1.16. Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος, όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα

2.1.17. Βοήθεια στη επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων

2.1.18. Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς οργανισμούς

2.1.19. Συνεργασία και συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση

2.2. Πράξεις σε απουσία γιατρού:

2.2.1. Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα

2.2.2. Εφαρμογή πρώτων βοηθειών

2.3. Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από το νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος:

2.3.1. Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή.

2.3.2. Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς

2.3.3. Χορήγηση οξυγόνου με όλους τους τρόπους

2.3.4. Πλήρης παρεντερική θρέψη

2.3.5. Θεραπευτικά λουτρά

2.3.6. Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων

3. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να:

3.1. Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων

3.2. Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψεως αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας

3.3. Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία

3.4.Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης

3.5. Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας

3.6. Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών νοσηλευτών, αφού εκπαιδευτούν σε ταχύρυθμα προγράμματα

4. Οι πτυχιούχοι του αναφερομένου τμήματος απασχολούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας

5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Αθήνα 8 Ιουνίου 1989

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών ΤΕΙ περιγράφονται με το

ΠΔ 351/89 Αρ.1 ΦΕΚ 159/14-6-1989.

 

Καλέστε τώρα στο 2106412600. Ολόκληρο το 24ωρο, κάθε μέρα και τις αργίες σε ολόκληρη την Αττική.